Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Algemene voorwaarden

Woej hanteert voor onze activiteiten en cursussen algemene voorwaarden. 

In deze algemene voorwaarden leggen we de onderlinge afspraken rondom deelname, betaling en opzegging vast. Deze voorwaarden gelden voor alle activiteiten en cursussen die binnen stichting Woej plaatsvinden.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2021 en zijn geldig zolang er geen nieuwe algemene voorwaarden worden vastgesteld.

Hoe aanmelden?

U wilt deelnemen aan een door Woej aangeboden activiteit of cursus?

Dan moet u om te mogen deelnemen het juiste inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen. Deelname zonder een volledig ingevuld en ondertekend formulier is niet mogelijk. Het is bij veel activiteiten wel mogelijk eerst één proefles te volgen voor u beslist of u zich wilt inschrijven.

U bent als deelnemer ingeschreven op een activiteit of cursus nadat het formulier is gecontroleerd en geparafeerd door de medewerker van Woej. Inschrijven kan ook via onze website. U kunt hier het formulier digitaal invullen en ondertekenen.

Voor meer informatie over het inschrijfformulier of de procedure kunt u op onze website (www.woej.nl) kijken of bellen met onze receptie (070-205 47 50).

Duur van uw inschrijving?

  1. Activiteiten die het hele jaar doorgaan (m.u.v. de zomerstop):

U schrijft zich in voor een heel activiteitenjaar en kunt alleen onder bijzondere omstandigheden tussentijds opzeggen, zie voor toelichting ‘U wilt opzeggen?’ verderop in deze voorwaarden. Na afloop van het activiteitenjaar kunt u opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand. Als u niet opzegt gaan wij ervan uit dat u wilt blijven deelnemen in het nieuwe activiteitenjaar en wordt uw inschrijving stilzwijgend verlengd.

  1. Cursus met een vooraf vastgesteld aantal bijeenkomsten:

U bent ingeschreven voor alle vooraf aangegeven cursusmomenten of bijeenkomsten. U hoeft na afloop niet op te zeggen.

Hoe betaalt u uw activiteit?

Wij gaan voor uw betaling uit van automatische incasso. Indien u dit niet wilt dan moet u dit op het inschrijfformulier aangeven. U betaalt dan administratiekosten. Deze kosten zijn op dit moment 1 euro per factuur. Wij incasseren (of factureren) maandelijks achteraf in de eerste week van de maand.

Op het moment dat de deelnemersbijdrage niet of niet tijdig is betaald aan Woej, zijn wij genoodzaakt om € 1,- administratiekosten per stornering in rekening te brengen.  

Het bedrag van de deelnemersbijdrage wordt in 12 maanden geïncasseerd ongeacht of de activiteit 10 of 11 maanden duurt.

Rekenvoorbeeld: uw activiteit kost €15 per maand en heeft een doorlooptijd van 10 maanden. De totale deelnemersbijdrage is dan €15 x 10 maanden = €150. Deze €150 wordt in twaalf maandelijkse termijnen van €12,50 geïncasseerd. Alle bedragen zijn bij achterafbetaling verschuldigd en opeisbaar.

Hoe betaalt u uw cursus?

Het cursusgeld wordt in één of twee termijnen geïnd. Dit hangt af van de hoogte van het cursusgeld. Als dit bedrag hoger is dan 100 euro voor de totale cursus, dan incasseren wij het bedrag in twee termijnen. Eén termijn van 50% na de start van de lessen en één termijn van 50% halverwege de looptijd van de cursus. Als het cursusgeld lager is dan 100 euro dan incasseren wij het bedrag direct na de start van de cursus.

Wij gaan voor uw betaling uit van automatische incasso. Indien u dit niet wilt dan moet u dit op het inschrijfformulier aangeven. U betaalt dan administratiekosten. Deze kosten zijn op dit moment 1 euro per factuur. Wij incasseren (of factureren) achteraf in de eerste week van de nieuwe maand. Eventuele administratiekosten zullen per toegezonden factuur worden berekend.

Als het cursusgeld niet of niet tijdig is betaald aan Woej, zullen wij  € 1,- administratiekosten per stornering in rekening brengen.  

Rekenvoorbeeld: uw cursus kost in totaal €150 voor alle lessen. Het cursusgeld wordt dan in twee termijnen, een termijn na aanvang van de cursus en een termijn halverwege, van €75, — geïncasseerd.

Wat als de cursus of activiteit niet door gaat?

Als de cursus of activiteit vanwege voldoende inschrijvingen niet door gaat dan hoeft u niet te betalen. Wij zullen uw inschrijving laten vervallen en u dit laten weten. Afhankelijk van de reden van annuleren zal er mogelijk een wachtlijst worden aangemaakt voor een nieuwe groep of datum. Hier kunt u zich natuurlijk voor aanmelden.

Als de cursus of activiteit niet door gaat, zullen wij proberen om deze op een ander moment te laten plaatsvinden. Mocht dit niet lukken dan geldt dat, zodra er meer dan 1 bijeenkomst/les komt te vervallen, wij dit zullen verrekenen met uw deelnemersbijdrage/cursusgeld.

Wat als u zelf niet bij de activiteit of cursus aanwezig bent?

Als u om welke reden dan ook een keertje niet kunt deelnemen dan kunt u dit aan de docent laten weten. U heeft geen recht op vermindering van uw deelnemersbijdrage of het cursusgeld, die blijft volledig door ons opeisbaar.

U wilt opzeggen?

Houdt er rekening mee dat u alleen aan het einde van een activiteitenjaar kunt opzeggen voor een doorlopende activiteit. Tussentijds opzeggen kan niet tenzij er zwaarwegende redenen voor zijn. Het is aan de manager van de locaties van Woej om deze te beoordelen. De opzegging moet uiterlijk één kalendermaand voor de ingang van het nieuwe activiteitenjaar plaatsvinden.

Voor een cursus hoeft u niet op te zeggen. Uw inschrijving stopt vanzelf na afloop van de cursus.

Opzeggen moet altijd schriftelijk. Dit kan door het bij Woej inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier. Telefonisch of mondeling opzeggen is niet mogelijk. Ook het alleen opzeggen bij een docent geldt niet als opzegging.

U kunt dit formulier op de locaties van Woej opvragen en invullen. Opzeggen kan ook via onze website. U kunt u online een uitschrijfformulier invullen en ondertekenen.

Na verwerking van uw opzegging ontvangt u van Woej een laatste eindafrekening van uw deelnemersbijdrage. Indien u toestemming hebt gegeven voor incasso dan zal dit bedrag worden geïncasseerd. Zo niet, dan ontvangt u bij uw eindafrekening een factuur ter betaling.

Tenslotte

Het activiteitenjaar van Woej loopt eenmalig nog van 1 september 2019 tot en met 31 december 2020. Per 1 januari 2021 zal het activiteitenjaar gelijklopen met een kalenderjaar.

In de vastgestelde regionale zomervakantieperiode zijn er geen doorlopende activiteiten. Dit geldt ook voor officiële feestdagen als bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren, Kerstmis en oude- en nieuwjaarsdag. Op onze website en op de locaties zullen wij deze sluitingsdagen en perioden top tijd aangeven.

Woej houdt zich het recht voor om jaarlijkse prijs- en inflatiecorrecties door te voeren op de deelnemersbijdragen. Als dit het geval is zullen wij hierover met u communiceren.

Het gebruik maken van de faciliteiten en het deelnemen aan de activiteiten en cursussen van Woej is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Woej aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. Ook aanvaardt Woej geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Woej indien deze aan nalatigheid en/of schuld van de deelnemer is te wijten.